ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2017: Vold i nære relasjoner, kulturforståelse – barneoppdragelse uten vold

Dialogmøte med familiefokus 2017: Vold i nære relasjoner, kulturforståelse – barneoppdragelse uten vold

Vold i nære relasjoner, kulturforståelse – barneoppdragelse uten vold (fra HP mot Vold i nære relasjoner) og oppdragervold.

Informasjon:

 1. Fenomenforståelse
 2. Tegn og symptomer
 3. Hva gjør jeg? Hva har jeg lov til? Taushets- vs. meldeplikt (5 min), “Den røde linja” i Handlingsveileder, samarbeid med barnevern og politi – hvordan gjør vi det i Risør/evt. med uavklarte problemstillinger til senere kurs om taushetsplikt

Presentasjon - I skyggen av volden

Utdrag av presentasjonen til videreformidling på egen arbeidsplass

Til etterarbeid og spredning på egen arbeidsplass

Veien til ”God i samtalen” med tema vold i nære relasjoner. Bruk 5 minutter på oppgave 1, 5 minutter på oppgave 2. Snakk sammen to og to i 10 minutter. Refleksjon  i gruppa i 10 minutter. Skriv ned essensen av refleksjonene som presenteres i plenum.

Oppgave 1: Skriv først på gule lapper hva som hindrer deg i å være god på samtaler om vold i nære relasjoner

 • Din væremåte
 • Kulturen
 • Strukturen/Systemet
 • Din historie/Historikk

Oppgave 2: Er det mulig å gjøre noe med disse hindringene?

 • Hva må du gjøre
 • Hva må du være
 • Hvem kan hjelpe deg
 • Hva må de være og hva må de gjøre

Oppfølging av handlingsplan om vold i nære relasjoner. Arbeidsoppgaver til bruk i personalgruppa

Et av tiltakene i handlingsplan om vold i nære relasjoner er å ta opp temaet på 2 personalmøter hvert år (tiltak nr. 31). Dette har tjeneste mulighet til å gjøre på den måten som de syns passer deres tjeneste best. I KE 29. januar 2018 ble det konkludert med at tjenestene skulle få tilbud om konkrete oppgaver til bruk i personalgruppene. Den første oppgaven er den samme oppgaven som ble gitt i Dialogmøtet 13.12.17 for spredning i tjenestene. I den andre oppgaven kan den som leder øvelsen velge mellom flere filmer, ut i fra hvilket tema som passer best til deres tjeneste, samt velge mellom to refleksjonsoppgaver.

Evaluering av kurset

 • Likte at det oppfordret oss til å tenke gjennom hvorfor dette er vanskelig for meg
 • Bra med tverrfaglig kurs. Fint å sitte blanda. Interessante foredragsholdere
 • Mange gode innspill i gruppa under gruppearbeid. Opplever at bvtj. setter mer ansvar på oss enn jeg er opplært til, uten at de konkretiserer hva vi skal gjøre. Sier at melderne har gjort for lite
 • Jo mer man lærer om ulike instanser, jo lettere å ta kontakt dersom en lurer på noe eller ønsker å ta opp ting.

Oppfølging: Felles samlinger for barnevern- og PPT-kommunene Øst i Agder, hvert 3. år i/for Risør. Viktig å tilby arbeid med case og invitere de som føler dette på kroppen/har erfaringer til dialog med barnevernet og flere ønsker en mer uformell møteplass med barnevernet. Benytt oppgavene ovenfor til spredning og videre drøfting.

Nyttige lenker

 Dinutvei.no
 Hjelpekilden.no
 https://www.korspahalsen.no/
https://www.ung.no/vold/
 http://www.trollfilm.no/new/nor_sinna_1.html
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.116111.no/
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/836c4c416ecf4b2eaa2c14536a6b3aaf/deltakerhefte.pdf

Veiledere, sentrale dokumenter og handlingsplaner om vold og overgrep

•Nasjonal veiviser ved vold og overgrep dinutvei.no
•Informasjon om vold i nære relasjoner – Tidlig inn
•Informasjon om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Fra UDI
•Myhre, Thoresen & Hjemdal (2015) Vold og voldtekt i oppveksten En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS. Rapport 1/2015. Oslo.
•Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017). Oslo.
•Helsedirektoratet (2014) Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold. IS-2181. Oslo.
•Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS. Rapport 1/2014. Oslo.
•Kruse & Bergman (2014) «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. NKVTS. Rapport 4/2014. Oslo.
•Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014 – 2017). Oslo.
•Justis og beredskapsdepartementet (2013) Stortingsmelding nr 15 (2012 – 2013). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Det handler om å leve. Oslo.
•KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier.  Oslo.
•NKVTS (2013) Web-basert veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Oslo.
•NKVTS (2012) Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling. (2012) Oslo.
•Helsedirektoratet (2010) Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. Rapport. IS-1855. Oslo.
•Justis- og politidepartementet (2008) Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Oslo.
•Sosial og helsedirektoratet (2007) Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. IS-1457. Oslo.
 
• http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Familierettede-tjenester-i-et-flerkulturelt-samfunn


Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:07


Dato:
13.12.2017

Målgruppe:
Ped.ledere/styrere i bhg, Rektor/Sosiallærer/inspektører NAV, helse, psykisk helse, fagansvarlig EM.