ForsidenKompetanseprogram › Tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk

Tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk

Mål: De ansatte (og spesielt tjenestelederne) kjenner seg sikre på lovbestemmelsene knyttet til taushets- og opplysningsplikt og har gode rutiner for å innhente samtykke til samarbeid.

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass, og til filmene finnes forslag til refleksjonsoppgaver

Temaer i filmene: 

  1. Taushetsplikt for offentlige ansatte
  2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke
  3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn
  4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018)
  5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet

Redaktøransvar: Forebygging.no. Faglig ansvarlig for innholdet i filmene: Advokat Kurt O. Bjønnes

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune arrangerte tverrfaglig konferanse i Risør om samhandling: Historien om Stina - hva har vi lært? mandag 2. september 2019. Påfølgende dag hadde Risør kommune fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk med utgangspunkt i film 1-3 og refleksjonsspørsmål tilpasset lokale problemstillinger, sammen med jurister fra Fylkesmannen i Agder og Jussnettverket i Arendal.

Webinar om taushetsplikt og meldeplikt - Statsforvalteren i Agder torsdag 3. februar 2022

0:00 Innledning ved assisterende direktør Ingunn Lund
0:54 Oppvekst, helse og sosiale tjenester - meldeplikt eller taushetsplikt ved rådgiver Gerd Jorun Tønnessen (Utdanning og barnevern) 01:54 Når slår plikten til å melde fra inn
05:34 Hovedregelen om taushetsplikt
09:12 Rett til privat- og familieliv
0:12:40 Samtykke til informasjonadeling
0:14:36 Når skal det meldes fra til barnevernet
0:16:26 Om plikten til å melde
0:22:45 Om "grunn til å tro"
0:29:58 Hvorfor så strenge vilkår?
0:32:58 Hva kan dere gjøre, da?
0:36:13 Erfaring fra tilsyn : Skole og barnevern - taushetsplikt og opplysningsplikt/meldeplikt - kommunens internkontroll ved Jurist og seniorrådgiver Maiken Messel (Utdanning og barnevern)
0:37:58 Bakgrunnen for valg av tilsynsobjekt
0:39:10 Eksempel på foreldreklage
0:40:20 Om gjennomføringen av tilsynet
0:41:20 Om Spørsmål og konklusjoner
0:47:00 Eksempler på bekymringsmeldinger
0:53:00 Om skolens ansvar å melde saker til barnevernet
0:54:50 Om skolen ansvar for å samarbeid med andre
0:57:36 Eksempler på hva som kan ligge bak
0:58:47 Erfaring fra tilsyn - samhandling ved Jurist og seniorrådgiver Helene Frydenberg (Helse og sosial)
0:59:27 Om tilsynets tema: Kommunens oppfølging av barn 7 -12 år med psykiske utfordringer - samhandling - og samarbeid
1:00:43 Om gjennomføringen
1:03:48 Lovlighetstilsyn
1:04:35 Kjennetegn på godt samarbeid
1:06:35 Hva har vi sett?
1:10:18 Hva mer har vi sett?
1:12:56 Lovbrudd
1:13:16 Hvilke positive funn har vi?
1:15:40 Forbedringsområder
1:17:45 Avslutning ved assisterende direktør Ingunn LundSist oppdatert: 16.05.2022, 12:47


Dato:
Nettressurser

e-læring: informasjonsfilm og drøftingsspørsmål

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)