ForsidenKompetanseprogram › Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt - relevant lovverk

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt - relevant lovverk

Mål: De ansatte (og spesielt tjenestelederne) kjenner seg sikre på lovbestemmelsene knyttet til taushets- og opplysningsplikt og har gode rutiner for å innhente samtykke til samarbeid.

Ny veileder i taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, 2023

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder (regjeringen.no)

Figur hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e04496ee95104dfebe4383ece33ddc3c/no/pdfs/g-0454-b.pdf

"Det er viktig å merke seg at plasseringen av en bestemt opplysning i den innerste sirkelen (taushetsplikt), den midterste sirkelen (opplysningsrett) eller den ytterste sirkelen (opplysningsplikt) kan avhenge av omstendighetene. Hvis opplysningen i utgangspunktet er underlagt taushetsplikt, for eksempel fordi den røper personlige forhold for en person, kan man ha taushetsplikt overfor allmennheten, opplysningsrett overfor andre i forvaltningen og opplysningsplikt overfor politiet eller barnevernet. Selv om man kan eller må gi opplysninger videre til bestemte mottakere, består taushetsplikten i utgangspunktet overfor andre. Denne modellen kan brukes både der man vurderer om man aktivt har rett eller plikt til å dele informasjon med andre, og der man tar stilling til et innsynskrav etter offentleglova, forvaltningsloven eller andre innsynsregler.
(I veilederen) Nedenfor vil vi gå gjennom hvilke plikter man har til aktivt å varsle andre forvaltningsorganer, hva taushetsplikten innebærer, og når forvaltningen har rett til å dele informasjon med andre. Et eget punkt handler om situasjonen for en del utvalgte forvaltningsorganer. Til slutt kommer et eget punkt om utveksling av opplysninger med utenlandske myndigheter."

Webinar om taushetsplikt og meldeplikt - Statsforvalteren i Agder, 2022

0:00 Innledning ved assisterende direktør Ingunn Lund
0:54 Oppvekst, helse og sosiale tjenester - meldeplikt eller taushetsplikt ved rådgiver Gerd Jorun Tønnessen (Utdanning og barnevern)
01:54 Når slår plikten til å melde fra inn
05:34 Hovedregelen om taushetsplikt
09:12 Rett til privat- og familieliv
0:12:40 Samtykke til informasjonadeling
0:14:36 Når skal det meldes fra til barnevernet
0:16:26 Om plikten til å melde
0:22:45 Om "grunn til å tro"
0:29:58 Hvorfor så strenge vilkår?
0:32:58 Hva kan dere gjøre, da?
0:36:13 Erfaring fra tilsyn : Skole og barnevern - taushetsplikt og opplysningsplikt/meldeplikt - kommunens internkontroll ved Jurist og seniorrådgiver Maiken Messel (Utdanning og barnevern)
0:37:58 Bakgrunnen for valg av tilsynsobjekt
0:39:10 Eksempel på foreldreklage
0:40:20 Om gjennomføringen av tilsynet
0:41:20 Om Spørsmål og konklusjoner
0:47:00 Eksempler på bekymringsmeldinger
0:53:00 Om skolens ansvar å melde saker til barnevernet
0:54:50 Om skolen ansvar for å samarbeid med andre
0:57:36 Eksempler på hva som kan ligge bak
0:58:47 Erfaring fra tilsyn - samhandling ved Jurist og seniorrådgiver Helene Frydenberg (Helse og sosial)
0:59:27 Om tilsynets tema: Kommunens oppfølging av barn 7 -12 år med psykiske utfordringer - samhandling - og samarbeid
1:00:43 Om gjennomføringen
1:03:48 Lovlighetstilsyn
1:04:35 Kjennetegn på godt samarbeid
1:06:35 Hva har vi sett?
1:10:18 Hva mer har vi sett?
1:12:56 Lovbrudd
1:13:16 Hvilke positive funn har vi?
1:15:40 Forbedringsområder
1:17:45 Avslutning ved assisterende direktør Ingunn Lund

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge, 2018

  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass, og til filmene finnes forslag til refleksjonsoppgaver

Temaer i filmene: 

  1. Taushetsplikt for offentlige ansatte
  2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke
  3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn
  4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018)
  5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet

Redaktøransvar: Forebygging.no. Faglig ansvarlig for innholdet i filmene: Advokat Kurt O. Bjønnes

Historien om Stina - hva har vi lært? Tverrfaglig konferanse

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune arrangerte tverrfaglig konferanse i Risør om samhandling: Historien om Stina - hva har vi lært? | Statsforvalteren i Agder mandag 2. september 2019. Påfølgende dag hadde Risør kommune fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk med utgangspunkt i film 1-3 og refleksjonsspørsmål tilpasset lokale problemstillinger, sammen med jurister fra Fylkesmannen i Agder og Jussnettverket i Arendal.Sist oppdatert: 11.07.2023, 13:00


Dato:
Nettressurser

e-læring med informasjonsfilm og drøftingsspørsmål, webinaropptak og veileder.

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)