ForsidenKompetanseprogram › Regional samling om Ungdata/beskyttelsesfaktorer

Regional samling om Ungdata/beskyttelsesfaktorer

Tema for samlingen er aktiv bruk av Skolebeskyttelse og skolebidrag. Dypdykk i Risiko- og beskyttelsesfaktoranalysen, med særlig fokus på «skolebeskyttelse». Settes i sammenheng med skolens funksjon i lokalmiljøet og «skolebidrag».

Hvordan kan kommunens samlede innsats fra skole, helse, kultur, frivillighet og samfunnsplanlegging bidra til at skolen blir en sterkere beskyttelsesfaktor?

 • Finne mål og konkrete tiltak for å bedre barn og unges helse, psykiske og sosiale kompetanse med utgangspunkt i kjent kunnskap.
 • Synliggjøre tiltakene i Innsatstrappa og hvordan dette bidrar til å venstreforskyve innsatsen.

Program

09:00 Velkommen v/Tone M. Worren, Arendal kommune

09:05 Hva er UngData og hva forteller den oss? v/Rosanne Kristiansen/Ingvild Vardheim, KoRus  

09:20 Beskyttelsesfaktorer i Ungdata v/Geir Møller, Telemarksforskning

10:05 Beinstrekk og egenrefleksjon – hva har du fått med deg til nå?

10:15 Hva har vi sett til nå av resultater fra Elevundersøkelsen om tilsvarende/lignende indikatorer som skolebeskyttelse i Ungdata? v/Inger Johanne Danielsen/Ole Kristian, AFK

10:30 Skolebidrag v/Sølvi Lillejord, UiO/UiB

11:20 Lunsj

12:00 Hva er en god skole og hvordan bruker vi undersøkelsene? v/Tone M. Worren, Arendal kommune

12:20 HMS i skolen - Hvor viktig er ansattes skolehverdag for «skolebeskyttelse» og skolebidrag? v/psykolog William Lødrup, Arendal kommune

12:50 Pause

13:00 Hvordan kan Innsatstrappa bidra til systematisk arbeid for å styrke skolebeskyttelsen for den enkelte, og på gruppenivå? v/Elisabeth Nærestad, Arendal kommune

13:30 Refleksjon I – G – P (Individ – Gruppe – Plenum) Spørsmål til paneldeltakerne: 

 • Geir: Kan en del av nedgangen i elever fra vg3  som rapporterer om lettere psykiske helseplager skyldes at elevene enten har droppet ut eller gått over i læretid, og er ikke representert i statistikken for vg3?
 • William: Flott prosjekt med overføringsverdi til andre arbeidsplasser enn skolen. Hvordan vil rapport/resultater/tiltak bli formidlet til kommunene?
 • Geir: Viser tallene at sammenhengen mellom skolebeskyttelse og psykisk helse er en årsakssammenheng i den retningen du skisserte eller er det mulig at psykisk helse også påvirker hvordan ungdommen svarer på spørsmål om skole?
 • Sølvi: Kan du dele dine tanker om overgang bhg / skole og hva du tenker om 6-årsreformen anno 2023? Dette har mye oppe i offentligheten i sommer.
 • Sølvi: Lærerskolene sliter med rekruttering. Hva tenker du om det ift framtidas skole?
 • Skoleledere i salen, har dere et system for å undersøke tilstanden på skolen og definere mål?

Spørsmålene til Sølvi vil bli sendt til henne da hun måtte gå før hun fikk anledning til å svare. Eventuelle svar vil videreformidles.

13:45 Paneldialog: Hva har vi av innsikt så langt?
Refleksjoner I – G – P: Hva gjør vi nå? Mål, tiltak og analyse i egen virksomhet.

14:55 Avslutning og viktige datoer/prosesser framover v/Linn Gyland og Tone M. Worren

Har du tilbakemeldinger om samlingen?
Etter den innsikten du har fått i dag, hva trenger du mer av, som kan være tema for neste samling?

Skjema vil være åpent ut september 2023 -  https://forms.microsoft.com/e/pZTzwVtMPL. Innspill så langt:

 • Hvordan kan skolen konkret jobbe for å styrke beskyttelsesfaktorer for elevene?
 • Foreldrebeskyttelse - samling med barnehager, helsestasjon, voksentjenester
 • Vi trenger ikke flere resultater, men eksempler på konkrete og gode tiltak fra kommuner som har lykkes. Mer angående BTI. Trenger å dra inn barnevernet for å gå gjennom meldeplikt, jf. tidlig innsats. 
 • Tiltak og innspill ifht hvordan skole kan bli en bedre beskyttelsesfaktor for majoriteten av elevene.

26 av de ca 75 frammøtte leverte evaluering avslutningsvisSist oppdatert: 11.09.2023, 16:02


Dato:
06.09.2023

Tid: Onsdag 6. september kl. 9-15, kaffe fra 8:30
Sted: Kulturkammeret Arendal

Målgruppe:
Østre Agders folkehelsekoordinatorer, Ungdata arbeidsgrupper, rektorer, sosiallærere, skolehelsetjeneste, samfunnsplanleggere, kultur, involverte i arbeid med Innsatstrappa for oppvekstområdet.