ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2022: Hvordan møter Risør kommune oppvekstreformen?

Dialogmøte med familiefokus 2022: Hvordan møter Risør kommune oppvekstreformen?

Mål med dagen: Få en felles forståelse av hvordan Risør kommune møter oppvekstreformen. Hva menes med «laget rundt barnet»? Hva har vi allerede på plass? Hva betyr Oppvekstreformen for kommunen, og for meg - i dagens situasjon og det jeg kan gjøre for å endre egen praksis i morgen? Hva betyr målene med oppvekstreformen og BTI for Risør kommunes mål innen oppvekst?


Til forberedelse

Vi anbefaler å se Mette Madsens innlegg (20 minutter) på Statsforvalteren i Agders webinar våren 2021: Barnevernsreformen = Samhandlingsreform for barn og unge før du kommer til dialogmøtet.

Oversikt over hjelpetilbud i Risør kommune finnes på kommunens hjemmeside, blant verktøyene i BTI-modellen. Her finner du tilbudene vi har tilgjengelig i dag, med de ressursene vi har i dag. Hvor tilgjengelig er de/oppfattes de å være i dag? Har du gode erfaringer med å bruke de? Forsøk gjerne å finne utfyllende informasjon om tilbud du lurer på hva er i forkant av samlingen.

Program for dagen

Samlet presentasjon - alle innlegg 

8:00 Kaffe

8:15  Velkommen 

Del 1: Mål med oppvekstreformen og virkningsfulle tiltak

8:20 Mål med oppvekstreformen

 • Bjørn Haugersveen, leder av Koordinerende Enhet (KE)
 • Siv Langerød-Erichsen og Wayni Bergan, barneverntjenesten Øst i Agder
 • Hanne Grunnsvoll Torjussen, PPT
 • Malin Paust, BTI koordinator

9:00 Pause

9:15 Hjelpetilbudene i «tiltaksvifta» - Barneverntjenesten

Siv Langerød-Erichsen og Wayni Bergan innleder til spørsmål/dialog: 

 • Hvilke endringer har skjedd i Barneverntjenesten som følge av reformen? 
 • Barnevernets og de andre tjenestenes rolle i laget rundt barnet når det er fattet vedtak (barnevernets tiltak i Hjelpetilbud)
 • Hva kan den «formelle Barneverntjenesten» bidra med i øvrige tjenesters arbeid med barn/familier før det fattes vedtak? 

10:00 Pause

10:15 Hva innebærer dette for meg? Mitt ansvar og min rolle i laget rundt barnet

Hva er stafettholder/koordinators rolle? Innledning ved Malin Paust og Elin Evensen, systemkoordinator

Drøfting med case: Roller og ansvar i laget rundt barnet.

11:30 Lunsj

Del 2: Hvordan harmonerer målene i Oppvekstreformen med mål innen oppvekstområdet?

Hvordan kan de ulike satsingene og enhetenes innsats innenfor ulike områder forsterke hverandre?

 • Forsterking av barneverntjenestens kompetanse og tiltak
 • Virkningsfullt forebyggende arbeid og tidlig innsats i øvrige tjenester
 • Samarbeid mellom tjenestene – identifisere behov og ha tilgang på treffsikker hjelp, tidlig

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/ 

12:15 Oppvekstprofilen for Risør kommune og tilbudene i andre tjenester

 • Innledning om Oppvekstbarometeret ved Malin Paust
 • Barnehage, skole og PPT - virkningsfulle tiltak og samarbeid med hjemmet ved Beate Aas, kommunalsjef skole og barnehage
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenestens foreldrestøttende tilbud ved Inger Urfjell Asdal, jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen og Solveig Løkke Kvinnesland, fagansvarlig helsesykepleier
 • NAVs arbeid med å støtte foreldrerollen ved programrådgiver Kristin Pedersen Aasbø og NAV-leder Hege Kristin Kirkhusmo

Pause

Hvordan bidrar vi til å bedre indikatorer i oppvekstbarometeret? Refleksjoner med utgangspunkt i dagens innhold:

 • Kultur, idrett og fritid, inkludert frivilligheten, Anna Stina Næss, kultursjef
 • Hva tas med fra dagens innhold til kommuneplanens samfunndel? Berit Weiby Gregersen, samfunnsplanlegger
 • Hvordan kan arbeid med Innsatstrappa forsterke arbeid med målene i Oppvekstreformen? Per Christian Andersen, kommunalsjef helse og omsorg

I-G-P (Individ - Gruppe - Plenum): Hvordan kan jeg bidra til at vi når målene med Oppvekstreformen, hva er min rolle i videre arbeid? Hva og hvordan skal jeg ta med dagens hovedpunkter til egen tjeneste?

 • Hva blir viktig for videre implementering av BTI og målene med Oppvekstreformen? Refleksjoner ved Hanne Larsen, PwC

14:00 Pause

14:15 Hva ønsker vi skal være tema for Dialogmøte med familiefokus neste gang?

Vi har startet prosessen med å tenke «Vi i laget rundt barnet», avklaring av roller og ansvar – hvordan skal vi jobbe videre med å bedre tilgangen til virkningsfulle tiltak? 

Lina Flaten, enhetsleder Visedal barnehage forteller om hvordan Gjerstad kommune jobber med oppvekstreformen, hvordan det er jobbet med Peilemerkene og hvordan de fungerer som felles verdigrunnlag i Gjerstad

 https://www.peilemerker.no/

Drøfting: oppleves de meningsfulle for oss i Risør kommune, og ønsker vi å implementere de?

14:55 Takk for dagen ved Trond Aslaksen, kommunedirektør

Samlet presentasjon - alle innlegg Sist oppdatert: 16.05.2023, 15:08


Dato:
01.04.2022

Tid: Fredag 1. april kl. 08:15-15.00
Kaffe serveres fra kl. 08:00.
Sted: Frydendal menighetshus
Bindende påmelding ved å godta kalenderinnkalling eller sende til malin.paust@risor.kommune.no senest onsdag 30. mars.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Ledelse, fagansvarlige og tjenesteutøvere.