ForsidenKompetanseprogram › Barn som pårørende

Barn som pårørende

Hvordan sikrer vi at barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde fanges opp og får den hjelpen de trenger?

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. Finn mer informasjon på Helsenorge.no: https://helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom

Veiledning for helsepersonell

Rundskrivet Barn som pårørende (IS-05/2010) omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som:

  • regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende 
  • pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell

Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Når det er nødvendig å informere samarbeidende personell for å kunne ivareta barnets behov i disse tilfellene, kan helsepersonell gjøre dette når pasienten ikke motsetter seg det, se helsepersonelloven § 25 tredje ledd. Pasienten skal i så fall være kjent med at informasjonen gis til samarbeidende personell. Rundskrivet finnes her: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende 

Hvordan sikrer vi at barn fanges opp og får den hjelpen de trenger?

Deltakere: 20-30 fra Risør kommune. Det kan bli aktuelt å invitere fra nabokommunene.

Tilrettelegger: Avdelingsleder helse Inger Urfjell Asdal.

Tid og sted: Fagmøtet vil holdes i Risør i juni eller til høsten. Vi kommer nærmere tilbake til tid og sted.Sist oppdatert: 10.04.2019, 15:20


Dato:
Vår/høst 2019

Målgruppe:
Alle som arbeider med foreldre med livsbelastninger (legene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere)