ForsidenKompetanseprogram › Arne Holte: Grep kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse

Arne Holte: Grep kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse

Arne Holte foreleste om konkrete grep kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse på Risørhuset tirsdag 31. oktober. Her finner du presentasjonen han holdt, og du kan også lese mer på www.arneholte.no. Der finner du blant annet de syv psykiske helserettighetene.

Arne Holtes presentasjon som ble holdt i Risør (PDF, 52 MB) (tung fil - 397 lysbilder!)

Presentasjonsgrunnlaget (PPTX, 124 MB), med enda 200 lysbilder til, for den som vil se nærmere på tema han bare gikk raskt forbi.

29 konkrete grep kommunen kan ta

 1. Arbeid: Hold mor og far i arbeid
 2. Sosial ulikhet: Styr mot lav sosial ulikhet
 3. Barnefattigdom: Fjern barnefattigdommen
 4. Alkoholpolitikk: Kjør stram alkoholpolitikk
 5. Barnevern: Helprofesjonelt barnevern i alle kommuner
 6. Kommunepsykolog: Tilgang til psykolog med forebyggingskompetanse i alle kommuner
 7. Folkehelsekoordinator: Minst ett års forebyggende psykisk helseutdanning for alle folkehelsekoordinatorer
 8. Helsestasjon: Systematisk kartlegging og oppfølging i svangerskap og barseltid
 9. KiD-kurs: Tilbud om kurs i depresjonsmestring (KiD) i alle kommuner
 10. Kontantstøtten: Fjern kontantstøtten og gjør barnehagen tilgjengelig for alle
 11. Kvalitet i barnehagen
 12. Likestilt psykisk og fysisk helsetrening i barnehage og skole
 13. Anti-mobbeprogrammer: i barnehage og skole, inkludert sosiale media
 14. Helsestasjonskontrollen: Flytt helseundersøkelsene av førskolebarn til barnehagen!
 15. Skolehelsetjenesten og PPT: Slå sammen skolehelsetjenesten og PPT!
 16. Familiens hus: Lovfest integrerte tjenester - helse, barnevern, PPT, oppfølgingstjeneste mm
 17. Pappapermisjon: Styrk pappa-permisjonen - tilknytning som varer livet ut
 18. Familietreningskurs: Gratis, individuelt tilpasset, utenom barnevern og helsetjeneste
 19. Familien: Tilbud om foreldretrening (PMTO, De utrolige årene e.l.) for å forebygge atferdsforstyrrelser
 20. Familien: Rutinemessig skilsmisseveiledning i alle kommuner med pliktig oppfølging av barnet
 21. Arbeidsplassen: Psykologtjeneste, psykisk helsefremmende og depresjonsforebyggende HMS-programmer ved alle større arbeidsplasser
 22. Gjeldsrådgivning: Til alle med uhåndterlig gjeld, særlig blant unge (førstelinjen, NAV, banken)
 23. Ensomhet: Inkluderende, gruppebaserte tilbud for å motvirke ensomhet blant eldre
 24. Kronisk fysisk syke: Rutinemessig kartlegging av behov for depresjons- og angstforebyggende tiltak til kronisk fysisk syke (f. eks. diabetes, hjerte, kreft)
 25. Selvmordsforebygging: Brosikring, førstelinje-opplæring, somatiske akuttmottak
 26. Kosthold: Krav til kosthold og fysisk aktivitet i barnehage, SFO og skole
 27. Folkehelseloven: Politisk vedtatt strategi for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, samt oversikt over helsesituasjonen i alle kommuner 
 28. Barneombudet: Styrk barneombudet
 29. Folkehelseminister: Egen folkehelseminister - alle helseministre blir til slutt sykehusministre, bare de sitter lenge nok

Risør kommunes tjenesteutvikling og tilbud er på flere områder i tråd med Holtes anbefalinger. BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), med tilhørende kompetansehevingsprogram, er det overordnede rammeverket for kommunens arbeid med å få mer integrerte tjenester. KiD-kurs, PMTO (Parent Management Training – Oregon), psykologisk førstehjelp og EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er blant dagens tilbud i Risør, men ikke i den utstrekning Arne Holte mener er nødvendig, skal vi virkelig fremme psykisk helse, forebygge psykiske lidelser og få en mer fornuftig samfunnsøkonomi.  

De syv psykiske helserettighetene

Om Arne Holte

Arne Holte holdt hva han lovet og ga en tre timers forrykende presentasjon, to ganger på rad for å legge til rette for at flest mulig skulle få det med seg. Som han selv sa i forkant: “hovedbudskapet som tilhørerne kommer til å sitte igjen med er at (1) det er de brede befolkningsrettete tiltakene som teller, (2) mest får vi igjen for pengene om vi satser på de aller minste og (3) det er utenfor helsetjenestene (dvs. behandlingsapparatet) og på tvers av sektorer (helsestasjon, familie, barnehage, skole, skolehelsetjeneste, oppfølgingstjeneste, PPT, barnevern osv.) det er mest å hente”

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet og nestleder i Psykologiforbundet. I internasjonal sammenheng er han blant annet medlem av EUs ekspertgrupper på “Child Mental Health and Schools” og “Mental health in all policies” i programmet Joint Action for Mental Health. Holte har publisert 140 vitenskapelige artikler og flere titalls kronikker og debattartikler. Han er sitert 2000 ganger og har veiledet et tosifret antall doktorgrader. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelse i Norge; under EØS-avtalen som rådgiver for Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal; og med hvordan psykisk helse kan integreres i bistands- og utviklingspolitikken overfor fattige land. Holte ble tildelt den Store Psykologprisen 2012.Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:06


Dato:
31.10.2017

Tid:
12-15 og 17-20

Sted:
Risørhuset

Målgruppe:
Komite- og bystyrerepresentanter, kommunens ledere, ansatte som jobber med barn og unge, samt de som jobber med voksne med ansvar for barn