Kompetanseprogram

Alle tilbudene er for ansatte fra flere tjenesteområder. Kompetanseprogrammet bygger på funn fra kompetansekartlegginga ("0-punktsmålinga") som ble gjennomført i Risør kommune i desember 2016. Det skal bidra til å videreutvikle tiltak og det tverrfaglige samarbeidet om og med gravide, barn, unge og familier som trenger ekstra bistand for å oppnå positiv utvikling.

Tilbud fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller andre som er relevant for målsetninga i BTI eller for eget tjenesteområde prioriteres etter tiltakene i planen i kompetanseprogramperioden.

Dato Tema Målgruppe
19.-20.10.2017 Introduksjon til BTI-modellen og kompetanseprogram Alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn
31.10.2017 Arne Holte: Grep kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse Komite- og bystyrerepresentanter, kommunens ledere, ansatte som jobber med barn og unge, samt de som jobber med voksne med ansvar for barn
22.11.2017 Hverdagssamtaler Ansatte i barnehagene + hjelpetjenestene i aldersgruppa 0-6 år
13.12.2017 Dialogmøte med familiefokus 2017: Vold i nære relasjoner, kulturforståelse – barneoppdragelse uten vold Ped.ledere/styrere i bhg, Rektor/Sosiallærer/inspektører NAV, helse, psykisk helse, fagansvarlig EM.
28.2-01.03.2018 Traumebevisst praksis og traumeforståelse Inntil 40 deltakere i workshop-format. Alle tjenester deltar med 2 personer. Kommuner i PPT- og BVT- samarbeid inviteres
Vår og høst 2018 Ta opp uro med Uro-metoden Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
11.10.2019 Barn som er pårørende Fastlegene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere
24.05.2018 BTI Agder Nettverkssamling 1-18 Prosjektledere og nøkkelpersoner i samarbeidskommunene
13.03.2019 Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Dette er et minimum. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker.
25.10.2018 BTI Agder nettverkssamling 2-18 BTI prosjektledere i kommunene + en nøkkelperson
25. mars 2019 BTI Agder nettverkssamling 1-19 BTI prosjektledere i BTI Agder kommunene
03.09.19 Fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
27.8, 24.9 og 22.10.2019 Ta opp uro med Uro-metoden Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
30. oktober 2019 BTI Agder nettverkssamling 2-19 BTI koordinatorer og nøkkelpersoner i BTI Agder kommunene
2. januar 2020 Elevmedvirkning/Drop-In-metoden Lærere, fagarbeidere, helsesykepleiere og PPT


Dato Tema Målgruppe
2-3 ganger årlig Individuell Plan – grunnopplæring av nye koordinatorer Nye koordinatorer i hele Østre Agder
26. februar 2020 Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre.
2019-21 Mitt valg Alle skolens ansatte samt representanter fra helse og PPT
Fortløpende og etter forespørsel Tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
Fortløpende og etter forespørsel BTI-stafettlogg Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten
Fortløpende og etter forespørsel Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere eller ønsker en repetisjon