Kompetanseprogram

Kompetanseprogrammet 2017-2019 bygget på funn fra kompetansekartlegginga ("0-punktsmålinga") i desember 2016. Programmet finnes via "Vis tidligere samlinger".

Nedenfor finnes ressurser for kompetanseheving innen tema som fremmer Bedre Tverrfaglig Innsats. Temaene bør gjennomgås årlig for å trygge alle ansatte i å involvere de det gjelder tidlig, handle hensiktsmessig innenfor egen tjeneste, og samhandle med andre tjenester når det er nødvendig:
- Grunnleggende BTI forståelse og uro-metoden - Lovverk rundt taushetsplikt og deling av informasjon - Stafettlogg - Samtalekompetanse - Barn som pårørende

Dato Tema Målgruppe
15.04.2021 BTI Agder nettverkssamling 1-21 BTI koordinatorer og samarbeidspartnere i BTI Agder
01.11.2021 BTI Agder Workshop - koordinatorrollen BTI koordinatorer og sentrale personer i arbeid med IP i BTI Agder-kommunene
08.06 og 10.09.2021 BTI Agder Workshop - implementering av BTI
01.12.2021 BTI Agder nettverkssamling 2-21 Prosjektleder/koordinator for BTI, prosjekteier, nettverksledere helse (oppvekst, prosjektleder barnevernsreformen og kompetanseløft for spesialpedagogikk) og  styringsgruppa for BTI Agder
01.04.2022 Dialogmøte med familiefokus 2022: Hvordan møter Risør kommune oppvekstreformen? Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Ledelse, fagansvarlige og tjenesteutøvere.
06.09.2023 Regional samling om Ungdata/beskyttelsesfaktorer Østre Agders folkehelsekoordinatorer, Ungdata arbeidsgrupper, rektorer, sosiallærere, skolehelsetjeneste, samfunnsplanleggere, kultur, involverte i arbeid med Innsatstrappa for oppvekstområdet.
2019-21 Mitt valg Alle skolens ansatte samt representanter fra helse og PPT
2-3 ganger årlig Individuell Plan – grunnopplæring av nye koordinatorer Nye koordinatorer i hele Østre Agder
17.11.2020 BTI Agder nettverkssamling 2-20 BTI koordinatorer i BTI Agder-kommunene
30. oktober 2019 BTI Agder nettverkssamling 2-19 BTI koordinatorer og nøkkelpersoner i BTI Agder kommunene
25. mars 2019 BTI Agder nettverkssamling 1-19 BTI prosjektledere i BTI Agder kommunene
25.10.2018 BTI Agder nettverkssamling 2-18 BTI prosjektledere i kommunene + en nøkkelperson
24.05.2018 BTI Agder Nettverkssamling 1-18 Prosjektledere og nøkkelpersoner i samarbeidskommunene
2. januar 2020 Elevmedvirkning/Drop-In-metoden Lærere, fagarbeidere, helsesykepleiere og PPT
11.10.2019 Barn som er pårørende Fastlegene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere
26. februar 2020 Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre.
03.09.19 Fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
Årlig Ta opp uro med Uro-metoden - internopplæring Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
13.03.2019 Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Dette er et minimum. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker.
13.12.2017 Dialogmøte med familiefokus 2017: Vold i nære relasjoner, kulturforståelse – barneoppdragelse uten vold Ped.ledere/styrere i bhg, Rektor/Sosiallærer/inspektører NAV, helse, psykisk helse, fagansvarlig EM.
22.11.2017 Hverdagssamtaler Ansatte i barnehagene + hjelpetjenestene i aldersgruppa 0-6 år
19.-20.10.2017 Introduksjon til BTI-modellen og kompetanseprogram Alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn
31.10.2017 Arne Holte: Grep kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse Komite- og bystyrerepresentanter, kommunens ledere, ansatte som jobber med barn og unge, samt de som jobber med voksne med ansvar for barn
14. februar 2018 Lederstøtte 0: Lederen som menneske Målgruppe: Rådmannens utvidede ledergruppe, som en del av Rådmannens lederopplæring, samt nøkkelpersoner i implementeringen av BTI-modellen.
12. april 2018 Lederstøtte 1: Leder som relasjonsbygger Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.
13. september 2018 Lederstøtte 2: Leder som kompetansebygger Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.
8. november 2018 Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.


Dato Tema Målgruppe
Fortløpende og etter forespørsel Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere eller ønsker en repetisjon
Nettressurs Ny Barnevernslov - trer i kraft 01.01.2023 Barnevernsansatte, ledere, kommunedirektører – alle som jobber med barnevern!
2022-2024 Læringsmiljø Barnehage, skole, ppt, skolehelsetjenesten
27.09.2023 Dialogmøte med familiefokus 2023: samarbeid rundt barnet/tjenestemottakeren og koordinatorrollen Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Med utgangspunkt i møtets tema, inviteres også HTV og HVO.
14.08.2023 Fagsamling skole: Anne Kristin Imenes om Folkehelse og livsmestring – hvordan kan vi gjøre det? Ledere, lærere og andre som arbeider med barn og unge 
09.11.2023: webinar NY Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge. • kommunens politiske og administrative ledelse • ansatte og ledere i helsetjenesten (kommune og spesialisthelsetjenesten) • ledere i aktuelle tjenester og sektorer i kommunen (utdanning, barnevern, NAV kontoret)
30.01.2024 Reguleringsvansker - Hvordan forstå og tilrettelegge? Lærere, assistenter, fagarbeidere og ledelsen ved skoler og barnehager i PPTs samarbeidskommuner, samt hjelpetjenestene ved behov og kapasitet.
Fortløpende og etter forespørsel Digital BTI-stafettlogg Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten og ungdomsloser.
Nettressurser Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt - relevant lovverk Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
Nettressurser Snakke med barn og unge Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)
Nettressurser Barn som er pårørende - prosedyre og nettressurser Fastlegene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere
Nettressurs Traumeforståelse - traumebevisst praksis Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)