ForsidenBTI › Om BTI-arbeidet i Risør kommune

Om BTI-arbeidet i Risør kommune

Hovedmål: Helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen

Delmål:

 • å prøve ut og bidra med kunnskap for å utvikle og tilpasse BTI-modellen
 • å kartlegge lokale styrker og svakheter knyttet til tidlig innsats overfor målgruppen og tjenestenes evne til å fange opp målgruppen
 • å utvikle god informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer, som er relevante inn i samarbeidet
 • å utvikle innsatsen i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
 • å vurdere og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samarbeid


Tjenestene skal utvikle og styrke evnen til:

 • å fange opp barn, unge, foreldre/familier som trenger ekstra bistand
 • å gi god informasjon om tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer i kommunen, som er relevante for brukerne
 • å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med, som kan være relevant for å gi god hjelp
 • å ha en samlet plan for kompetanseutvikling lokalt, som bidrar til bedre oppfølging av målgruppen


Fremdriftsplan


2017

 • vår: utarbeide kompetanseplan
 • vår: BTI handlingsveileder prøves ut i barnehage og utarbeides for skole
 • høst: BTI handlingsveileder tas i bruk i barnehage og prøves ut i skole
 • høst: oppstart kompetansehevingsprogram 2017-2019 (kick off 19. og 20. oktober)


2018-19

 • vår: BTI handlingsveileder utarbeides for hjelpetjenestene
 • høst: BTI handlingsveileder tas i bruk i hjelpetjenestene
 • høst: elektronisk BTI stafettlogg tas i bruk
 • kompetansehevingsprogram i henhold til plan
 • spredning/erfaringsutveksling


Prosjektorganisering


Styringsgruppe: Koordinerende Enhet

Prosjektgruppe:

 • Malin Paust (leder, rådgiver i Rådmannens stab)
 • Elin Evensen (ungdomskontakt og SLT-koordinator)
 • Ingveig Urfjell (assisterende styrer Fargeskrinet barnehage)
 • Janne Broms (barnehagefaglig ansvarlig)
 • Carl Anton Jonassen (inspektør Risør ungdomsskole)
 • Hilde Austenå Nilsen (konsulent/saksbehandler i enhet for habilitering)
 • Hilde Nordal (konstituert leder enhet helse)
 • Gina Håbesland (prosjektstøtte og konsulent i NAV)


Samarbeidspartnere

Samarbeid med kompetansesentrene KoRus – Sør (Kompetansesenter rus – region sør), RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), ble innledet i 2016. Formålet med prosjektet "Samarbeid Sør" var å utarbeide en samordnet kompetansehevingsplan for BTI arbeidet. Torsdag 19. og fredag 20. oktober 2017 var det kick off for BTI-modellen og kompetanseprogrammet.Illustrasjon av BTI-modellen
Illustrasjon av BTI-modellen